Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

Opdrachtgever: degene die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Mb design : de ontwerper die de opdracht heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaande een offerte heeft uitgebracht.

Werkzaamheden: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door de opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

Offerte: de in meer of mindere mate gespecifi­ceerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Mb design, overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Mb design en de leveringen van Mb design aan de opdrachtgever, tenzij deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Prijsopgave

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Mb design zal voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht substantiële afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Mb design de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijdingen van de offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). Alle betalingen dienen op de rekening van Mb design geschieden: IBAN NL 61 KNAB 0255.217.641 ter attentie van Mb Design en onder vermelding van het factuurnummer.

4. Schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven door Mb design, zowel schriftelijk als via de mail, dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigt. Vanaf deze verstrekking van de opdracht is de opdrachtgever gebonden.

5. Opdrachten en wijzigingen

Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Mb design te worden meegedeeld. De eventuele meer­ of minderkosten ten gevolgen van deze wijzigingen in de opdracht komen ten laste/ten gunste van de opdrachtgever.

Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever verplicht om alle reeds door Mb design gemaakte kosten en besteedde uren aan Mb design te voldoen evenals alle door Mb design aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijdse beëindiging van de opdracht, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de opdrachtnemer toekent.

6. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering voor Mb design mogelijk te maken, ook het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en benodigde materialen behoort hiertoe.

7. Inschakeling derden

Mb design begeleid eventuele opdrachten aan derden maar is hier niet verantwoordelijk voor.

8. Intellectuele eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom op de werken die Mb design in het kader van een opdracht voor de opdrachtgever ontwikkelt, liggen altijd bij Mb design.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mb design.

Mb design is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en te gebruiken in eigen (website)portfolio.

9. Termijn van levering

Een door Mb design opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.

10. Termijn van betaling

Betaling dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij Mb design en de opdrachtgever schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting voldoet is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn is de opdrachtnemer rente verschuldigd over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.